• هنوز هم باوجود اخبار نگران کننده از مرگ‌ومیر مبتلایان به #کرونا،در تهران گعده‌های #قلیان دوستان در این قهوه‌خانه‌ها تشکیل میشود.
    قرارحضور درقهوه‌خانه به صورت تلفنی بین اشخاصی که تمایل به حضوردارند گذاشته میشود و به صورت تلفنی، قهوه‌چی درجریان ساعت گعده و محفل قلیان‌کشی قرارمیگیرد