• … و بلکه مزارع شعبا مورد اصابت موشک قرار گرفته است؟ چرا پرتاب موشک «نمایشی» بود و خسارت مادی قابل توجهی به بار نیاورده است؟ در پاسخ باید گفت اسرائیل ترسیده و دستپاچه است و نمی‌خواهد نبردی دیگر با حزب الله را آغاز کند، در حالی از مشکلات داخلی رنج می‌برد.