• ما گمان می‌کردیم بر طبیعت تسلط داریم ولی واقعیت این است که قدرت ما نیز محدود به منافع انسانی است و ما از فراتر از آن بی خبریم.
    نخستین درس حاصل از بحران #کرونا این است که #تمدن انسانی نیازمند فوری احساس مسئولیت پذیری است. آیا ما در اقدامی جمعی تغییرات لازم را انجام خواهیم داد؟