• سال گذشته شاهد اختلاف قیمت #خودرو از در کارخانه تا حاشیه بازار بودیم و بعد ازآن بحث افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه پیش آمد تا بتوان اینگونه از افزایش قیمت خودرو در بازار جلوگیری کرد.
    حالا ستاد تنظیم بازار اخباری را مبنی بر تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است