• روزنامه اطلاعات:برخی مدعی‌اند آیین‌های مذهب و اماکن متبرکه، ازشمول بیماری‌های مهلک و ویروس (#کرونا) و بلایا مصون، بلکه مرکزشفا وتجلی صیانت ازهرمرضی هستند.
    امااین سفسطه اساسا باطل ونادرست و مقدمات منطقی غلطی دارد که موجب هلاکت برخی و آسیب به حاضران خواهدشد