• عموما،قهوه‌خانه‌های زیرزمینی، ۳دوربین مداربسته درفضای بیرونی خود نصب کرده‌اند. ۲دوربین،سمت راست و چپ معبر منتهی به #قهوه‌خانه را رصدمیکند و دوربین سوم طوری تنظیم شده که چهره اشخاصی که میخواهند وارد قهوه‌خانه شوند و مقابل در ایستاده‌اند را به وضوح،ثبت میکند