• شروع #فاجعه بی‌سابقه بشری/مسئولیت‌پذیری یا ویرانی؟

    یوشکا فیشر:
    یک نکته مهم این است که بحران کنونی (#کرونا) باید درنهایت ما رااز اعتماد نابجا به پیشرفت‌های انسانی به خود آورد. مدت‌های مدید چنین تصور می‌شد که جلوگیری از پیامدهای ناخواسته رشد مداوم اقتصادی امکان پذیر خواهد بود