• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/05/12 ساعت 16:08

    سریال توسعه‌دهندگان (Devs) با چرخش‌ها و پیچش‌های روایی‌ و ارائه تصاویر عریان خشونت و وحشت در درون مجاد‌له‌های فلسفی‌ و علمی،‌ می‌تواند بهترین انتخاب باشد برای هرکه به‌دنبال تماشای سریال‌ علمی‌تخیلی با محوریت مسائل وجودی است.

    از «مروری بر سه سریال روز درباره فناوری» در بازخورد ۱۴