• مهدیار سعیدیان   MahdiarSaeedian@

    1399/05/11 ساعت 18:25

    مهمترین اصل برای کنترل کرونا در شرایط بحرانی کنونی ،اجرای سختگیرانه فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه است.هیچ ماسکی نمی‌تواند به طور کامل مانع انتقال ویروس کرونا شود.از طرفی ماسک زدن می‌تواند یک آسودگی خیال کاذب را به مردم القا کند و باعث سهل انگاری در رعایت فاصله گذاری اجتماعی شود.