• جریان تند رو در #ایران تلاش می‌کند تا در این دوره #مجلس کنترل خود بر قدرت را دائمی کند.با:
    ۱.تغییر نظام ریاستی به پارلمانی
    ۲. حذف نقش مجلس در انتخابات شورای شهر. یعنی واگذاری بررسی صلاحیت‌ها به #شورای_نگهبان
    ۳.ادامه نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان در طول دوره ۴ ساله نمایندگی.