• خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
    در حال حاضر کنکور از حالت علمی به حالت سیاسی تبدیل شده است
    مصوبه‌ای برای لغو #کنکور در دستور کار نیست.