• امیرعلی ابوالفتح   Abolfath@

    1399/05/11 ساعت 18:32

    آشنایی با انتخابات #امریکا

    قانون مصوب کنگره در اوایل قرن نوزدهم ، تاریخ برگزاری انتخابات را اولین سه شنبه بعد از اولین دوشنبه ماه نوامبر هر چهار سال یکبار تعیین کرده است. به عبارت دیگر، اگر ماه نوامبر با روز سه شنبه آغاز شود، انتخابات به هفته بعد از آن موکول می‌شود.