• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1399/05/11 ساعت 18:52

    «وقف دماوند و مسئله وقف در ایران»
    یادداشتی از ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی
    http://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/۲۶۸۴۹۷…