• سید نظام الدین موسوی   nezammousavi@

    1399/05/11 ساعت 18:17

    امروز در شهر شوش بیش از ۵ساعت با #کارگران_هفت_تپه گفتگو کردیم و مفصلا اعتراضات و مطالباتشان را شنیدیم.
    در حوزه نظری همیشه منتقد خصوصی سازی بی دروپیکر شرکتها و کارخانه‌های ملی بوده‌ام. اما امروز عمق فاجعه‌ای که به اسم خصوصی سازی و واگذاری در این سالها ببار آمده را به چشم دیدم.