• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/05/11 ساعت 18:39

    قرنطینه تبعات اقتصادی سنگینی دارد. اما کاش برای مهار شیوع کرونا تبعات اقتصادی را جایگزین جان‌هایی که از دست می‌دهیم کنیم.