• واکنش جهانگیری به موضوع وقف کوه #دماوند
    دشمنان ازهرموضوعی برای القا فاصله میان مردم و حاکمیت سوءاستفاده میکنند
    همه دستگاه‌های ذیربط درثبت #کوه_دماوند به عنوان انفال و اراضی ملی توافق دارند.
    دماوند نماداستواری و ایستادگی ملت ایران دربرابربحران‌هاومشکلات است