• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1399/05/11 ساعت 18:53

    نخستین تصویر منتشرشده از جمشید شارمهد پس از دستگیری توسط وزارت اطلاعات