• راننده‌ی #اسنپ پیرمردی بود! یه موتوری از کنارش رد شد که همسرش ترک موتور نشسته بود و نوزادش توی بغلش بود.
    پیرمرد خنده‌ای کرد و گفت: ای جان! خدایا یه چارچرخ بهشون بده که خنده‌ی بچه رو ببینن و حال شون خوش بشه.
    #حال_خوب امشب رو این جمله ساخت!