• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/05/07 ساعت 21:14

    امیدوارم گزارش‌های نهایی مانند پاسخ‌های مدیر پروژه ذکاوت به خبرنگار مهر نباشد
    https://mehrnews.com/news/۴۹۸۵۳۰۲/٪D۸٪B۰٪D۸٪A۷٪D۸٪A۶٪D۹٪۸۲٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۶٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷…