• روزنامه‏ اعتماد   EtemadDaily@

    1399/05/04 ساعت 19:10

    #وام ودیعه #مسکن در نهایت دست موجران را برای بالاتر بردن میزان رهن و اجاره باز خواهد گذاشت. اتفاقی که البته در برهه‌های زمانی مختلف با افزایش رقم وام مسکن رخ داد و به همان نسبت، واسطه‌ها و #دلالان به قیمت ملک افزودند.
    #اقتصاد

    http://etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/۱۵۱۶۶۳/٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA-٪D۸٪AE٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۹٪۸A٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF٪D۹٪۸A٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۳٪D۹٪۸۶-…