• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1399/05/02 ساعت 20:22

    ناکارآمدی نظام اعتباری کشور سبب شده آنها که شرایط گرفتن وام ودیعه #مسکن را دارند مستحق آن نباشند و آنها که واقعا به این #وام نیاز دارند،شرایط تعیین شده برای دریافت را نداشته باشند.

    تخصیص منابع مالی،ناکارآمدی زیرساختهای نظام اقتصادی را جبران نخواهد کرد.