• اداره ایمنی حمل و نقل #کانادا:
    ایران در خصوص این که چه کسی اطلاعات ثبت شده #هواپیمای_اوکراینی را بررسی کند، حرف آخر را می‌زند.
    کتی فاکس رئیس اداره حمل و نقل کانادا هم گفته بود طبق قانون هوانوردی بین المللی #ایران اختیارات لازم برای هدایت تحقیقات و کنترل اطلاعات منتشره را دارد