• روزنامه‏ اعتماد   EtemadDaily@

    1399/04/29 ساعت 12:26

    با ایجاد بستری از داده‌ها، مشخص شده‌است که افرادی مالک بیش از ۸۰ تا ۹۰ واحد مسکونی فقط در تهران هستند.
    #وام ودیعه #مسکن به مستاجران از اول مردادماه یعنی دو روز دیگر پرداخت می‌شود.

    http://etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/۱۵۱۲۲۶/٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸A٪D۹٪۸A-٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۹٪۸A٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۳٪D۹٪۸۶-…