• استفان هارپر نخست وزیر اسبق #کانادا هم جزو سخنرانان سالگرد #مجاهدین_خلق (فرقه رجوی) بود. آیا او از میزان محبوبیت و مقبولیت این گروه در #ایران بی خبر است؟ چه قدر پول گرفته؟ چه کسی تامین مالی پرداخت او را انجام داده؟