• فکر میکنم یک بار به توییتهای امثال اقای #نیلی و #لاهوتی و دکتر #شریعتی در مقابل قوانین بی سرو ته صادراتی و ارزی توجه میشد پررویی تمام لاپوشانی فضاحت مدیریت ارزی خود را به گردن #صادرکننده که محتاج او در این شرایط هستند نمی‌انداختند