• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/04/19 ساعت 20:37

    افتتاح طرح‌های ملی با برقراری تماس تصویری آنلاین با رییس جمهور انجام می‌شود؛ تصویر رییس جمهور بر صفحه نمایش سالنی که بیش از ۴۰ نفر در آن حضور دارند و خودشان را از گرما باد می‌زنند …
    افتتاح بدون حضور این همه آدم آن هم در چنین شرایطی امکان‌پذیر نیست؟