• امروز شده حدود ۵۲۰۰تومان. با این حساب، فرض دیروز غیرمحتمل است. شاید فقط یک اختلال باشد.