• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/04/11 ساعت 12:10

    نتیجه ناپرهیزی دیشب برای دنبال کردن اخبار مربوط به آتش‌سوزی چیزی جز اضطراب شدید و بیخوابی و هجوم افکار پریشان نبود. البته اضافه کنید روان خسته امروز را که باید برای دخترم شاداب می‌بود.