• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/04/11 ساعت 11:59

    بعد از پرسه ۲۰ ساله در دنیای خبر و گزارش، مدتی است از این فضا دوری می‌کنم.دلیلش فرسودگی ذهن، اضطراب و افکار منفی ناشی از مواجهه با اخبار بد به صورت دایمی طی ۲۰ سال گذشته است.
    به تصویر کشیدن هزار باره اتفاقات،سوال‌هایی مانند اگر عزیزان من بودند؟حالا چی می‌شه؟چه حالی داشتند؟ …