• المیرا شریفی   elmira_sharifi@

    1399/04/11 ساعت 12:28

    راننده #اسنپ ماسک نداشت.پرسیدم چرا؟ گفت هوا گرمه، مسافران هم ماسک دارند! گفتم به خطر خودتون ماسک بزنید، درصد ابتلا کمتر میشه. سریع و راحت قبول کرد و ماسک دار شد.#من_ماسک_میزنم