• احسان تقدسی   demokracy@

    1399/04/10 ساعت 08:54

    #ضرغامی: امروز انتقاداتی از نحوه اداره جلسه داشتم که به دلیل نگرانی از تکرار سوتفاهم گذشته با آقای روحانی آن را تکرار نکردم.

    به کسی که ضرغامی هم نمیتونه رودررو از او انتقاد کنه بقیه تکلیف‌شون مشخصه.