• ایرج جمشیدی   jamshidiiraj1@

    1399/04/10 ساعت 08:41

    پیشنهاد داده حسن روحانی، اعضای ارشد دولت و طراحان برای سنجش کارآمد بودن طرح ارائه شده، در واحدهای ۲۵ متری اسکان داده شوند!