• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/04/10 ساعت 08:39

    بعد از عالم‌گیری ویروس کرونا، با اینکه تقاضا برای خبر افزایش یافته اما توانایی مؤسسات خبری برای تبدیل محصول خود به پول نیز کم شده است. رسانه‌ها در حال تعدیل نیرو و مطبوعات در حال توقف نسخه چاپی‌اند.

    از «رونق تولید خبر و رکود درآمد» در بازخورد چهاردهم