• میزان مرگ در #ایران در بهار ۱۳۹۹، ۱۹ هزارنفر بیشتر از بهار سال گذشته بوده است. در حالی که تعداد مرگ ناشی از #کرونا از ۳۰ بهمن سال گذشته تاکنون حدود ۱۱ هزار تن اعلام شده است.