• برای مثال همیشه غذاهای جدید امتحان می‌کنند، به سفرهای جدید و ناشناخته می‌روند و یا با افرادی که نمی‌شناسند ارتباط برقرار می‌کنند.

    نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم، پیدا کردن تعادل است. اگر سختی بیش از حد تحمل ما باشد، خلاقیت دوباره افت می‌کند.

    #خلاقیت #خلاق #راحتی