• محمد حسین لطف الهی   Mhlotfollahi@

    1399/04/08 ساعت 23:01

    این تناقض را که اصولگرایان تندرو از یک سو بر لزوم تقویت روابط با چین و روسیه حرف می‌زنند و از دیگر سو تاکید دارند که ایران باید اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده و از #برجام و #NPT خارج شود، چگونه هضم کنیم؟