• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/04/04 ساعت 11:58

    مجری مسابقه کودک شو از مرد می‌خواهد برای همسرش آوازی عاشقانه بخواند. مرد شروع به خواندن آوازی بچه‌گانه می‌کند. مجری می‌گوید برای همسرت به عشق او بخوان. مرد آوازی مناسبتی می‌خواند.
    بعضی از مردان و زنان این سرزمین از ابراز عشق نه تنها در جمع بلکه حتی در خلوت نیز گریزانند.