• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/04/04 ساعت 12:02

    اصحاب رسانه، رسانه دارند. اجازه دهید همان رسانه تریبون‌شان باشد.