• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/04/04 ساعت 12:00

    نمی‌دانم آنها از دوست داشتن خجالت‌زده‌اند؟ می‌ترسند؟ آیا فکر می‌کنند عشق تحقیرشان می‌کند؟ این همه غرور و این همه خودپرستی … از کجا می‌آید.