• ایران چیز پنهانی در ۲مکان درخواستی آژانس #IAEA برای بازرسی ندارد. مشکل این است که طبق قرار قبلی باید همه مسائل گذشته در #PMD بسته شود و این ۲مکان هم مربوط به ۱۷سال قبل هستند. نرمش در برابر این خلاف #آژانس راه را بر زیاده خواهی‌های آینده و متکی بر اسناد جاسوسی‌ اسراییل باز میکند