• ایران با وجود اعلام اینکه هیچ محدودیتی در اقدامات #برجامی ندارد اما هنوز در غنی‌سازی۲۰٪ و بازگشت به راکتور قدیمی اراک اقدامی نکرده است. غنی سازی۲۰٪ در #فردو تنها ۲۴ساعت و ترمیم کالندریای قدیمی #راکتور_اراک ۲ماه زمان لازم دارد. این نتیجه بازی جدید آژانس #IAEA میتواند باشد