• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/03/28 ساعت 01:24

    زمانه، زمانه چهره‌هاست. این روزها که کرونا دست دادن و بوسیدن و درآغوش گرفتن را از روابط ما حذف کرده، نشان دادن صمیمیت فقط کار چهره است.