• کشور به طرح‌هایی نیاز دارد که با اجرای آنها، مردم توسعه را احساس کنند.

    http://b۲n.ir/۱۸۱۴۲۴