• بهاروند با اشاره به مشکلات ایرانیان مقیم #کانادا دردریافت خدمات کنسولی،مسائل حقوقی و نیاز به ارتباط با خانواده افراد جانباخته در سقوط #هواپیما از کانادا خواست موانع ارائه خدمات کنسولی ب اتباع ایرانی و کانادایی را برطرف کند
    طرف کانادایی بررسی این موضوع را ب آینده موکول کرد۳/۳