• سیامک قاسمی   SiamakGhassemi@

    1399/03/22 ساعت 14:09

    #تولید_کننده داخلی که با خیالت راحت از عدم وجود رقابت و نبود رقیب، بویژه رقیب خارجی هر جنس بنجلی را دست مصرف کننده میدهی و زبانت هم دراز است! نکن ! درست بیزنس بکن !
    در یک بسته صد تایی دستکش بهداشتی، پانزده تاش انگشت شصت نداشت و وقتی دستت می‌کنی انگشتت میره هواخوری !