• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/03/19 ساعت 11:55

    مهمان و دو مجری برنامه زنده در شبکه یک سیما ماسک زده‌اند. اما متاسفانه فقط مهمان ماسک بر دهان دلرد. دو مجری ماسک را روی چانه‌شان زده‌اند نه روی دهان.
    یک بار هم که می‌خواهم فکر کنم فرهنگسازی خوبی می‌شود، یک جای کار لنگ می‌زند.