• مهدی یوسف زاده   Yousofzadeh1@

    1399/03/16 ساعت 20:46

    این رقم معادل #وام #جعاله ۴۰ میلیون تومانی #مسکن است. بنابراین زوجین عملا ناچار هستند وام جعاله مسکن خود را صرف خرید اوراق جهت دریافت وام ۲۴۰ میلیون تومانی کنند!

    خنده دار نیست؟!