• مسعود خوانساری   masoudkhansari@

    1399/03/16 ساعت 17:16

    راه حلهای مبتنی بر مدل برنده -بازنده نیاز به #خلاقیت و هوش اندکی دارد و از این رو در جوامع پرطرفدار است،
    راه حلهای مبتنی بر مدل #برنده‌برنده نیاز به خلاقیت و تفکر دارد و از اینرو در جامعه طرفداران پر شمار ندارد.