• مهدی یوسف زاده   Yousofzadeh1@

    1399/03/16 ساعت 20:42

    هزینه خرید اوراق #وام_مسکن زوجین تهرانی با ارزش وام جعاله برابر شد!

    زوجین تهرانی که برای دریافت #وام ۲۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن می‌بایست ۴۸۰ برگه اوراق بامیانگین قیمت ۸۱ هزار تومان خریداری کنند، بانرخ‌های امروز ناچارند ۳۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان برای خریداین برگه‌ها هزینه کنند!