• مرتضی هاشمی   murtada_hm@

    1399/03/03 ساعت 03:33

    خرد و فهم و شجاعت غسان کنفانی، نویسنده‌ی فلسطینی، رو مقایسه کنید با بی‌خردی و جهل و غرور مصاحبه کننده‌ی غربی.

    بیروت، سال ۱۹۷۰